Zvoliť mesto:
Celé Slovensko
Registrácia Prihlásenie
570
ponúk

Podmienky používania

Tieto Podmienky používania upravujú spôsob používania Služby Používateľom a dodanie Služby Prevádzkovateľom.

1. Prevádzkovateľom Služby je spoločnosť ICD media, s.r.o., IČO: 44 201 231, zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka číslo 52719/B.

2. Službou sa rozumie webová stránka www.kupony.sk ako aj doplnkové a čiastkové prídavné služby, hlavne Profil, Newsletter, direct mail a iné.

3. Používateľ je návštevník alebo používateľ Služby.

4. Poskytovateľ prevádzkuje Službu, ktorá zabezpečuje agregovanie webových ponúk zo zľavových webov na jednaom mieste. Poskytovateľ má oprávnenie zverejnovať ponuky zo zľavových webov na základe akceptácie zo strany prevádzkovateľov zľavových webov. Pre Používateľa je výhodné navštevovať Službu, nakoľko na jednom mieste mu bude poskytnutý agregovaný prehľad atraktívnych zľavových ponúk.  Služba je Používateľom poskytovaná zadarmo. Prevádzkovateľ služby nenesie zodpovednosť za obsah prezentácie tovarov a služieb.Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo použiť prezentácie tovarov a služieb na iných inzertných serveroch. Prevádzkovateľ iba sprostredkováva kontakt medzi predávajúcim a kupujúcim a nepreberá tak žiadne záruky za kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, zaplatenie alebo upotrebiteľnosť ponúkaných služieb a tovaru.

5. Používateľ môže založiť svoj preferovaný profil na Službe, pričom Služba nevyžaduje zadanie chránených osobných údajov. Používateľ sa registruje podľa zverejnených pokynov a v profile si môže zvoliť preferenciu podľa zvoleného regiónu ako aj kategórie ponúk. Založenie profilu na Službe je bezplatné a dobrovoľne. Používanie Služby nie je podmienené založením profilu. Údaje poskytnuté za účelom využívania Služby podliehajú pod našu ochranu súkromia. Používaním Služby súhlasíte so zhromažďovaním a používaním týchto informácií. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že údaje o Používateľoch uchová a použije v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Tento odstavec neplatí v prípade, ak si kontaktné informácie vyzbierajú automatizované vyhľadávacie roboty, ako napr. Google, Facebook a iné automatizované systémy. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie dát Používateľa získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok treťou osobou.

6. Používateľ má môžnosť zadať svoju emailovú adresu pre odber Newslettra. Newsletter je vyžiadaná služba, na ktorej využívanie je nutné zadanie platnej emailovej adresy do príslušného obsahového prvku "Odoberaj novinky" na stránke. Prihlásenie pre odber Newslettra je bezplatné a dobrovoľné. Používanie služby nie je podmienené odoberaním Newslettra. Odber Newslettra je možné kedykoľvek deaktivovať a to priamo v Newslettri (kliknutím na príslušný deaktivačný link) alebo kontaktovaním Prevádzkovateľa prostredníctvom emailu na info@kupony.sk.

7. Používateľ súhlasí, že zbavil zodpovednosti Prevádzkovateľa a jej zamestnancov, spolupracovníkov a poskytovateľom licencie proti škode z akéhokoľvek nároku alebo požiadavky, vrátane poplatkov za právnikov, vznesenej akoukoľvek treťou stranou kvôli alebo v dôsledku obsahu, ktorý odošlete elektronicky, poštou, vysielaním alebo ho inak urobíte dostupným prostredníctvom Služby, vašim používaním Služby, vašim pripojením do Služby, vašim porušením Podmienok používania, alebo vašim porušením akýchkoľvek práv iných. Súhlasíte, že používaním služby beriete na vedomie a súhlasíte, že Prevádzkovateľ nebude právne ani inak zodpovedný, priamo či nepriamo, za žiadnu škodu alebo stratu spôsobenú, alebo údajne spôsobenú, používaním Služby alebo spoliehaním sa na takýto Obsah, tovaru alebo služieb dostupných na akejkoľvek takejto stránke alebo zdroji, alebo v spojitosti s používaním takéhoto Obsahu, tovaru alebo služieb.

8. Prevádzkovateľ je výhradným vlastníkom zdrojového kódu Služby, domény Služby, grafického designu ako aj loga Služby. Bez súhlasu Prevádzkovateľa nie je možné reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, obchodovať, sprostredkovávať predaj alebo využívať na akékoľvek komerčné účely žiadnu z časti Služby. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na modifikáciu fukncií ako aj grafického vyobrazdenia Služby.

9. Podmienky používania zakladajú úplnú dohodu medzi vami a Prevádzkovateľom a riadia vaše používanie Služby, nahradzujúc akékoľvek predošlé dohody medzi vami a Prevádzkovateľom týkajúce sa Služby. Môžete tiež podliehať ďalším podmienkam, ktoré môžu platiť v prípade, keď používate alebo kupujete určité iné služby Prevádzkovateľom, pridružené služby, obsah tretej strany alebo softvér tretej strany. Bez ohľadu na akýkoľvek zákon alebo vyhlášku, ktorá by bola proti, súhlasíte, že akákoľvek reklamácia alebo právne kroky, ktoré vzišli z používania Služby alebo Podmienok používania, alebo sú s nimi spojené, musí byť podaná do jedného (1) roka po tom, čo vznikla táto reklamácia resp. právne kroky, alebo bude navždy premlčaná.

10. Tieto Podmienky používania nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.Na tejto stránke sa nachádzajú vždy posledne platné.

Podmienky používania sú platné od 1.1.2013